วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558

บุญเกิดจากการให้ทานรักษาศีลและภาวนา(เทศน์ ๑๓ มิ.ย. ๕๘)

๑๓ มิ.ย. ๕๘-เทศน์บุญเกิดจากการให้ทานรักษาศีลและภาวนา
580613_02_เทศน์บุญเกิดจากการให้ทานรักษาศีลและภาวนา.mp3