วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สมณเพศดีหาได้ยาก(ปกิณกะธรรม ๑๓ มิ.ย. ๕๘)

๑๓ มิ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมสมณเพศดีหาได้ยาก
580613_08_ปกิณกะธรรมสมณเพศดีหาได้ยาก.mp3