วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ความศรัทธากตัญญูต่อพระพุทธเจ้าในวันไหว้ครู(เทศน์ ๒๐ มิ.ย. ๕๘)

๒๐ มิ.ย. ๕๘-เทศน์ความศรัทธากตัญญูต่อพระพุทธเจ้าในวันไหว้ครู
580620_04_เทศน์ความศรัทธากตัญญูต่อพระพุทธเจ้าในวันไหว้ครู.mp3