วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ทุกข์เกิดจากตัณหา การไม่เกิดจึงจะพ้นจากทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๒ พ.ย. ๖๑)

๒ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมทุกข์เกิดจากตัณหา การไม่เกิดจึงจะพ้นจากทุกข์ได้
611102_01_ปกิณกะธรรมทุกข์เกิดจากตัณหาการไม่เกิดจึงจะพ้นจากทุกข์ได้.mp3