วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

อานิสงส์กฐินทาน ณ วัดสังเวชวิศยาราม(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๑)

๑๘ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมอานิสงส์กฐินทาน ณ วัดสังเวชวิศยาราม
611118_02_ปกิณกะธรรมอานิสงส์กฐินทานณวัดสังเวชวิศยาราม.mp3