วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๑๐ แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก(ต่อ)(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ย. ๖๑)

๑๐ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๐ แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก(ต่อ)
611110_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๐แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก(ต่อ).mp3