วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผลจากทาน ศีล ภาวนาทำให้เกิดความสุขอันละเอียดปราณีต(เทศน์ ๓ พ.ย. ๖๑)

๓ พ.ย. ๖๑-เทศน์ผลจากทาน ศีล ภาวนาทำให้เกิดความสุขอันละเอียดปราณีต
611103_03_เทศน์ผลจากทานศีลภาวนาทำให้เกิดความสุขอันละเอียดปราณีต.mp3