วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๑๑ หลักการปฏิบัติและการใช้กสิณจิต(ปกิณกะธรรม ๑๗ พ.ย. ๖๑)

๑๗ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๑ หลักการปฏิบัติและการใช้กสิณจิต
611117_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๑หลักการปฏิบัติและการใช้กสิณจิต.mp3