วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๙ แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๑)

๓ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๙ แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก
611103_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๙แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก.mp3