วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ถวายกฐินทานด้วยความอิ่มใจเพื่อการไม่กลับมาเกิด ณ วัดต้นสะตือ(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ย. ๖๑)

๔ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมถวายกฐินทานด้วยความอิ่มใจเพื่อการไม่กลับมาเกิด ณ วัดต้นสะตือ
611104_01_ปกิณกะธรรมถวายกฐินทานด้วยความอิ่มใจเพื่อการไม่กลับมาเกิดณวัดต้นสะตือ.mp3