วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558

การผูกพันและผู้มีความเคารพต่อครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๗ มี.ค. ๕๘)

๗ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการผูกพันและผู้มีความเคารพต่อครูบาอาจารย์
580307_08_ปกิณกะธรรมการผูกพันและผู้มีความเคารพต่อครูบาอาจารย์.mp3