วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

การรู้ความจริงให้ครบและยอมรับกฎธรรมดา(ปกิณกะธรรม ๒๒ มี.ค. ๕๘)

๒๒ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการรู้ความจริงให้ครบและยอมรับกฎธรรมดา
580322_03_ปกิณกะธรรมการรู้ความจริงให้ครบและยอมรับกฎธรรมดา.mp3