วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

การวางอารมณ์ในการปฏิบัติของสมณเพศ(ปกิณกะธรรม ๑๕ มี.ค. ๕๘)

๑๕ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ในการปฏิบัติของสมณเพศ
580315_07_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ในการปฏิบัติของสมณเพศ.mp3