วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

การรับของถวายโดยไม่ผิดพระธรรมวินัย(ปกิณกะธรรม ๒๙ มี.ค. ๕๘)

๒๙ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการรับของถวายโดยไม่ผิดพระธรรมวินัย
580329_06_ปกิณกะธรรมการรับของถวายโดยไม่ผิดพระธรรมวินัย.mp3