วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

การทำจิตให้เข้าถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๕ มี.ค. ๕๘)

๑๕ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการทำจิตให้เข้าถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
580315_08_ปกิณกะธรรมการทำจิตให้เข้าถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3