วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558

การปฏิบัติของสมณเพศกับฆราวาส(ปกิณกะธรรม ๑๔ มี.ค. ๕๘)

๑๔ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติของสมณเพศกับฆราวาส
580314_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติของสมณเพศกับฆราวาส.mp3