วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งานสาธารณประโยชน์ทำด้วยพรหมวิหาร ๔(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๘)


๑๑ ธ.ค. ๕๘-581211_08_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ทำด้วยพรหมวิหาร๔