วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การรู้คุณและความเมตตาของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๒๖ ธ.ค. ๕๘)

๒๖ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการรู้คุณและความเมตตาของพระพุทธเจ้า
581226_08_ปกิณกะธรรมการรู้คุณและความเมตตาของพระพุทธเจ้า.mp3