วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การตั้งสัตยาธิษฐานอ้างสัจจะถวายทานในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๘)


๕ ธ.ค. ๕๘-581205_04_ปกิณกะธรรมการตั้งสัตยาธิษฐานอ้างสัจจะถวายทานในพระพุทธศาสนา