วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558

อารมณ์พระโสดาบัน(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๘)


๑๑ ธ.ค. ๕๘-581211_07_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระโสดาบัน