วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กำลังใจเต็มของพระโพธิสัตว์และสาวก(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๘)


๑๑ ธ.ค. ๕๘-581211_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มของพระโพธิสัตว์และสาวก