วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กำลังใจในการปฏิบัติของสมณะและฆราวาส(ปกิณกะธรรม ๒๐ ธ.ค. ๕๘)

๒๐ ธ.ค. ๕๘-581220_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการปฏิบัติของสมณะและฆราวาส
581220_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการปฏิบัติของสมณะและฆราวาส.mp3