วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การเกิดหนีไม่พ้นบุพกรรม


๑๓ ธ.ค. ๕๘-581213_04_ปกิณกะธรรมการเกิดหนีไม่พ้นบุพกรรม