วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561

การตั้งใจถวายทานในพระศาสนาเพื่อความพ้นทุกข์(ปกิณกะธรรม ๖ ม.ค. ๖๑)

๖ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานในพระศาสนาเพื่อความพ้นทุกข์
610106_03_ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานในพระศาสนาเพื่อความพ้นทุกข์.mp3