วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

กำลังใจในการทำความดีเพื่อมรรคผล ณ วัดแหลมไม้ย้อย(ปกิณกะธรรม ๒๕ ม.ค. ๖๑)

๒๕ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดีเพื่อมรรคผล ณ วัดแหลมไม้ย้อย
610125_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดีเพื่อมรรคผลณวัดแหลมไม้ย้อย.mp3