วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561

ทานอันเกิดจากศีลกรรมบถ ๑๐ เป็นปัจจัยให้พ้นทุกข์(เทศน์ ๖ ม.ค. ๖๑)

๖ ม.ค. ๖๑-เทศน์ทานอันเกิดจากศีลกรรมบถ ๑๐ เป็นปัจจัยให้พ้นทุกข์
610106_02_เทศน์ทานอันเกิดจากศีลกรรมบถ๑๐เป็นปัจจัยให้พ้นทุกข์.mp3