วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561

การปฏิบัติให้อิ่มใจ และผ่องใสด้วยใคร่ครวญโพชฌงค์ ๗ (ปกิณกะธรรม ๗ ม.ค. ๖๑)

๗ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติให้อิ่มใจ และผ่องใสด้วยใคร่ครวญโพชฌงค์ ๗
610107_01_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติให้อิ่มใจและผ่องใสด้วยใคร่ครวญโพชฌงค์๗.mp3