วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561

การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเมื่อมีร่างกาย(เทศน์ ๑๔ ม.ค. ๖๑)

๑๔ ม.ค. ๖๑-เทศน์การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเมื่อมีร่างกาย
610114_02_เทศน์การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเมื่อมีร่างกาย.mp3