วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561

การฟังที่ดีต้องตั้งใจมั่นในการฟังปัจจุบันอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๗ ม.ค. ๖๑)

๗ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการฟังที่ดีต้องตั้งใจมั่นในการฟังปัจจุบันอารมณ์
610107_03_ปกิณกะธรรมการฟังที่ดีต้องตั้งใจมั่นในการฟังปัจจุบันอารมณ์.mp3