วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561

การปฏิบัติต้องเริ่มจากทานด้วยกำลังใจของตัวเองจึงจะถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๗ ม.ค. ๖๑)

๒๗ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องเริ่มจากทานด้วยกำลังใจของตัวเองจึงจะถึงมรรคผล
610127_04_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องเริ่มจากทานด้วยกำลังใจของตัวเองจึงจะถึงมรรคผล.mp3