วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561

การรักษาอารมณ์พระกรรมฐานเพื่อมีสติสมบูรณ์(กรรมฐาน ๑ ม.ค. ๖๑)

๑ ม.ค. ๖๑-กรรมฐานการรักษาอารมณ์พระกรรมฐานเพื่อมีสติสมบูรณ์
610101_06_กรรมฐานการรักษาอารมณ์พระกรรมฐานเพื่อมีสติสมบูรณ์.mp3