วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561

การผูกพันด้วยความดีของเรา(ปกิณกะธรรม ๒๑ ม.ค. ๖๑)

๒๑ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการผูกพันด้วยความดีของเรา
610121_03_ปกิณกะธรรมการผูกพันด้วยความดีของเรา.mp3