วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561

การทำทานให้ถึงผลด้วยการละความชั่ว(ปกิณกะธรรม ๒๑ ม.ค. ๖๑)

๒๑ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการทำทานให้ถึงผลด้วยการละความชั่ว
610121_01_ปกิณกะธรรมการทำทานให้ถึงผลด้วยการละความชั่ว.mp3