วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561

การเข้าถึงพระรัตนตรัยจะทำให้หลุดพ้นจากของสมมติ(ปกิณกะธรรม ๗ ม.ค. ๖๑)

๗ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการเข้าถึงพระรัตนตรัยจะทำให้หลุดพ้นจากของสมมติ
610107_04_ปกิณกะธรรมการเข้าถึงพระรัตนตรัยจะทำให้หลุดพ้นจากของสมมติ.mp3