วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561

ผู้มีกำลังใจยินดีในความดีร่วมกันย่อมถึงมรรคผลเช่นเดียวกัน(ปกิณกะธรรม ๒๐ ม.ค. ๖๑)

๒๐ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้มีกำลังใจยินดีในความดีร่วมกันย่อมถึงมรรคผลเช่นเดียวกัน
610120_03_ปกิณกะธรรมผู้มีกำลังใจยินดีในความดีร่วมกันย่อมถึงมรรคผลเช่นเดียวกัน.mp3