วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561

การปฏิบัติต้องนำไปใช้ได้ ณ วัดตากฟ้า(ปกิณกะธรรม ๔ ม.ค. ๖๑)

๔ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องนำไปใช้ได้ ณ วัดตากฟ้า
610104_01_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องนำไปใช้ได้ณวัดตากฟ้า.mp3