วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561

กำลังใจบารมี ๑๐ ของพระพุทธเจ้าเพื่อทางหลุดพ้น(เทศน์ ๗ ม.ค. ๖๑)

๗ ม.ค. ๖๑-เทศน์กำลังใจบารมี ๑๐ ของพระพุทธเจ้าเพื่อทางหลุดพ้น
610107_02_เทศน์กำลังใจบารมี๑๐ของพระพุทธเจ้าเพื่อทางหลุดพ้น.mp3