วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561

ตั้งจิตบูชาคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณในวันปีใหม่(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๑)

๑ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมตั้งจิตบูชาคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณในวันปีใหม่
610101_01_ปกิณกะธรรมตั้งจิตบูชาคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณในวันปีใหม่.mp3