วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561

สวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันปีใหม่(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๑)

๑ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันปีใหม่
610101_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันปีใหม่.mp3