วันอังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2561

ธรรมใดเกิดแต่เหตุ เหตุนั้นมาจากตัณหา(ปกิณกะธรรม ๒ ม.ค. ๖๑)

๒ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมธรรมใดเกิดแต่เหตุ เหตุนั้นมาจากตัณหา
610102_01_ปกิณกะธรรมธรรมใดเกิดแต่เหตุเหตุนั้นมาจากตัณหา.mp3