วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

พระในพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติจะไม่หวั่นไหวในขันธ์ ๕ (ปกิณกะธรรม ๓๑ ม.ค. ๖๑)

๓๑ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพระในพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติจะไม่หวั่นไหวในขันธ์ ๕
610131_02_ปกิณกะธรรมพระในพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติจะไม่หวั่นไหวในขันธ์๕.mp3