วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผู้มีคติไม่แน่นอนก็ไปอบายภูมิ และคนที่ขาดเมตตาก็ชั่วแล้ว(ปกิณกะธรรม ๑ ก.พ. ๖๑)

๑ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้มีคติไม่แน่นอนก็ไปอบายภูมิ และคนที่ขาดเมตตาก็ชั่วแล้ว
610201_01_ปกิณกะธรรมผู้มีคติไม่แน่นอนก็ไปอบายภูมิและคนที่ขาดเมตตาก็ชั่วแล้ว.mp3