วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เรื่องธรรมดาจะเห็นได้ต้องมีบารมี ๑๐ ประการ(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.พ. ๖๑)

๑๑ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมเรื่องธรรมดาจะเห็นได้ต้องมีบารมี ๑๐ ประการ
610211_04_ปกิณกะธรรมเรื่องธรรมดาจะเห็นได้ต้องมีบารมี๑๐ประการ.mp3