วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ยถากัมมุตาญาณเป็นความรู้เรื่องกรรมเป็นเรื่องที่ต้องศึกษา(ปกิณกะธรรม ๒ ก.พ. ๖๑)

๒ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมยถากัมมุตาญาณเป็นความรู้เรื่องกรรมเป็นเรื่องที่ต้องศึกษา
610202_01_ปกิณกะธรรมยถากัมมุตาญาณเป็นความรู้เรื่องกรรมเป็นเรื่องที่ต้องศึกษา.mp3