วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

บุคคลที่มีความศรัทธาแท้ และมั่นคงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมหลุดพ้น(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.พ. ๖๑)

๒๓ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมบุคคลที่มีความศรัทธาแท้ และมั่นคงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมหลุดพ้น
610223_01_ปกิณกะธรรมบุคคลที่มีความศรัทธาแท้และมั่นคงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมหลุดพ้น.mp3