วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การทรงเนกขัมมะระงับนิวรณ์ทำให้เกิดปัญญาญาณ(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.พ. ๖๑)

๑๗ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมการทรงเนกขัมมะระงับนิวรณ์ทำให้เกิดปัญญาญาณ
610217_04_ปกิณกะธรรมการทรงเนกขัมมะระงับนิวรณ์ทำให้เกิดปัญญาญาณ.mp3