วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

พึงพิจารณาสอบทานใจเพื่อทราบผลการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓ ก.พ. ๖๑)

๓ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมพึงพิจารณาสอบทานใจเพื่อทราบผลการปฏิบัติ
610203_05_ปกิณกะธรรมพึงพิจารณาสอบทานใจเพื่อทราบผลการปฏิบัติ.mp3