วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ทานต้องมีความปรารถนาไปนิพพานเป็นอารมณ์(เทศน์ ๑๘ ก.พ. ๖๑)

๑๘ ก.พ. ๖๑-เทศน์ทานต้องมีความปรารถนาไปนิพพานเป็นอารมณ์
610218_03_เทศน์ทานต้องมีความปรารถนาไปนิพพานเป็นอารมณ์.mp3