วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

พึงถวายทานด้วยศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณ(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.พ. ๖๑)

๑๗ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมพึงถวายทานด้วยศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณ
610217_01_ปกิณกะธรรมพึงถวายทานด้วยศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณ.mp3