วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การเอาชนะความโกรธด้วยศีล(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.พ. ๖๑)

๒๔ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมการเอาชนะความโกรธด้วยศีล
610224_05_ปกิณกะธรรมการเอาชนะความโกรธด้วยศีล.mp3